Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego obowiązujący od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Sklep internetowy www.insightshop.pl prowadzony jest przez:

 • Dominika Jeziorskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Fryzdom Dominik Jeziorski” z siedzibą w Zduńskiej Woli, przy ul. Łaskiej 43 (NIP: 829-155-51-19, REGON: 731019841).

Definicje:

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2019.1145 ze zm.);
 4. Konsument – (1) osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (2) osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada o na dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu;
 6. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą;
 7. PDF – (skrót od Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems;
 8. Regulamin – niniejszy dokument;
 9. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę Sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.insightshop.pl;
 10. Sprzedawca – Dominik Jeziorski prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Fryzdom z siedzibą w Zduńskiej Woli, przy ul. Łaskiej 43, NIP 829-155-51-19, REGON: 731019841;
 11. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 13. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 ze zm.);
 14. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U.2020.287 ze zm.);
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 ze zm.);
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.insightshop.pl przez Dominika Jeziorskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Fryzdom Dominik Jeziorski”;
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. Adres poczty elektronicznej sklep@insightshop.pl;
  2. Telefonicznie pod numerem 515 304 454.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.insightshop.pl;
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą (zdarzeniem zewnętrznym, którego skutków nie da się przewidzieć, ani też im zapobiec). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usługi zostanie zawieszone na okres działania siły wyższej.

§ 2 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Komputer z dostępem do Internetu;
  2. Dostęp do poczty elektronicznej;
  3. Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej;
  4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript;
  5. Zalecana rozdzielczość monitora: 1366×768 pikseli.
 2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem;
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie internetowym;
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  3. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  4. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  5. Powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu internetowego naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze i przyczynie zablokowania konta Klienta, Klient każdorazowo zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

§ 3 Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu internetowego korzystanie z bezpłatnych usług polegających na:
  1. Przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie internetowym;
  2. Udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym;
  3. Udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą.
 2. Umowa:
  1. O świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu;
  2. O świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia;
  3. O świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest w Języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 4 Warunki realizacji Zamówień

 1. Za pośrednictwem elektronicznego formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu;
 2. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail;
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim elektronicznego formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej;
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. Opisu przedmiotu Zamówienia;
  2. Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów jeśli takie występują;
  3. Metody płatności;
  4. Danych kontaktowych Klienta;
  5. Danych do faktury.
 6. W celu wysłania Zamówienia należy zaakceptować treść Regulaminu Sklepu internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówień Klienta oraz naciśnięcie przycisku „Kupię i płacę”;
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia;
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
 9. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 12 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży;
 10. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy;
 11. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczenie faktur VAT oraz w przypadku zwrotów i uznanych reklamacji – faktur korygujących VAT kanałami elektronicznymi. Faktury wysyłane są w formie plików PDF pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w elektronicznym formularzu Zamówieniu;
 12. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie będzie możliwa, Klient ma prawo anulować Zamówienie poprzez naciśnięcie wysłanie wiadomości e-mail na adres Sklepu internetowego;
 13. Sprzedawca każdorazowo poinformuje Klienta w komunikacie o możliwości anulowania Zamówienia;
 14. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 5 Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 2. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu internetowego w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy;
 3. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w dniach roboczych. Maksymalny czas dostawy wynosi 3 dni robocze od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki;
 4. Sprzedawca wraz z potwierdzeniem zarejestrowania Towaru dostarcza Klientowi fakturę VAT w wersji elektronicznej w pliku PDF.

§ 6 Informacje o Towarach

 1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski;
 3. Ceny produktów wskazanych na stronie internetowej Sklepu internetowego zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 4. Klient pokrywa następujące koszty dostawy:
  1. Kurier DPD przedpłata na konto (wysyłka do 30 kg) – 12 (słownie: dwanaście) zł;
  2. Kurier DPD pobranie (wysyłka do 30 kg) – 15 (słownie: piętnaście) zł;
  3. Paczkomaty InPost – 12 (słownie: dwanaście) zł przy płatności przelewem tradycyjnym lub PayU;
  4. W przypadku zrobienia zakupów o wartości przekraczającej 100 zł, przy płatności przelewem tradycyjnym lub PayU przesyłka jest GRATIS!
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 7 Promocje

 1. Sprzedawca ma prawo organizować Promocje produktowe obniżające cenę Towaru zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie Towaru;
 2. Szczegółowe zasady Promocji określone są każdorazowo na stronie Sprzedawcy.

§ 8 Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  2. Płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
  3. Za pobraniem (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
 2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU. Przedmiotowe usługi świadczy PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-230-84-95, REGON: 300523444;
 3. Obsługa realizacji zapłaty przez Kupującego za Towar, w ramach usługi płatniczej, odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie dostępnym na stronie www.payu.pl;
 4. Dane do przelewu: Fryzdom, ul. Łaska 43, 98-220 Zduńska Wola, numer konta bankowego: 22 2490 0005 0000 4600 9552 9995 (Alior Bank), tytuł płatności: numer Zamówienia;
 5. Klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na dane: Fryzdom, ul. Łaska 43, 98-220 Zduńska Wola, dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane będą w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia.

§ 9 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, z zastrzeżeniem ust. 2;
 2. Z uprawnienia, o którym mowa ust. 1 może skorzystać także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;
 4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia;
 5. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 6. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. Świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. Dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty dostarczenia Towaru. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy;
 8. Konsument zobowiązany jest do zwrotu na własny koszt Sprzedawcy Towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter Towaru, a także jej cechy i funkcjonowanie.

§ 10 Zwrot płatności Klientom

 1. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta;
 2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 3. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że to Sprzedawca zgodził się go ponieść;
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cechy lub funkcjonowania;
 5. W przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji Towaru z Zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu – zgodnie z ceną gratisu;
 6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu;
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§ 11 Warunki reklamacji

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi;
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania;
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy i opisem reklamacji na adres: Fryzdom, ul. Łaska 43, 98-220 Zduńska Wola. Reklamacja winna zawierać: dokładne wskazanie wady, roszczenie Klienta, adres do korespondencji;
 4. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta;
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  2. Jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
  3. Może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl;
  4. Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 13 Ochrona danych osobowych

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie internetowym, w tym dokonywania zakupów w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym;
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę, tj. Dominika Jeziorskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Fryzdom Dominik Jeziorski” z siedzibą w Zduńskiej Woli, przy ul. Łaskiej 43, NIP: 829-155-51-19, REGON: 731019841;
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie internetowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu;
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta;
 5. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w formularzu rejestracyjnym Klienta oznacza wyrażenie zgody na ich zbieranie i przetwarzanie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówień Klienta.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. 2019.1460 ze zm.);
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy;
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta;
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia ich ogłoszenia, z zastrzeżeniem, że usługi rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na dotychczasowych zasadach.

§ 15 Załączniki

Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

 1. Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 2. Załącznik nr 2 Polityka prywatności.
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
 • Wyprzedane!
 • Wysyłka
Click outside to hide the compare bar
Compare
Compare ×
Let's Compare! Continue shopping
0
0