Polityka prywatności

§ 1. Definicje.

1. Serwis – serwis internetowy pod domeną www.ekodemi.pl ;

2. Operator Serwisu – firma Fryzdom z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220) przy ul. Łaskiej 43 NIP: 829 155 51 19, REGON 731019841, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, będący jednocześnie właścicielem Serwisu www.ekodemi.pl;

3. Polityka prywatności – dokument  regulujący w szczególności zakres i sposób gromadzenia przez Serwis danych Użytkowników serwisu www.ekodemi.pl w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu, sposób przechowywania, zabezpieczenia i administrowania tymi danymi, a także pozyskiwania i przechowywania danych o Użytkownikach Serwisu za pomocą Plików cookies. Niniejsza Polityka prywatności wypełnia obowiązki Operatora Sklepu przewidziane w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

4. Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego Ekodemi, dostępny na stronie www.ekodemi.pl

5. Użytkownik Serwisu – każda osoba, która korzysta z Serwisu www.ekodemi.pl

6. Pliki cookies (ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej pod domeną www.ekodemi.pl

7. Urządzenie końcowe – urządzenie telekomunikacyjne, w szczególności komputer, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, za pomocą których można uzyskać dostęp do Serwisu.

§ 2. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności uzupełnia postanowienia zawarte w Regulaminie, nie zastępując ani nie modyfikując go jednak.

2. Operator Serwisu www.ekodemi.pl jest jednocześnie administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników Serwisu.

3. Dane osobowe, o których mowa w ustępie poprzedzającym stanowią:

a) dane podane przez Klienta na podstawie Regulaminu przy rejestracji w Sklepie Internetowym,

b) informacje uzyskiwane w trakcie korzystania z Serwisu przez Użytkownika Serwisu, w szczególności Pliki cookies.

4. Gromadzone przez Operatora Serwisu dane są wykorzystywane wyłącznie dla celów administracyjnych, statystycznych, marketingowych, reklamowych, a także ulepszenia usług świadczonych przez Sklep Internetowy Ekodemi, na rzecz Użytkowników.

5. Wszystkie dane są gromadzone przez Operatora Serwisu bez prawa przekazania ich osobom trzecim bez zgody Użytkownika Serwisu, chyba że:

a) wymagają tego obowiązujące przepisy prawa,

b) jest to niezbędne dla wykonania określonych prawem zadań,

c) dane są przekazywane pracownikom bądź współpracownikom Operatora Serwisu.

6. Dostęp do danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics.

7. Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom Serwisu prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych.

8. Operator Serwisu dochowuje należytej staranności w celu uniemożliwienia dostępu do danych Użytkowników Serwisu osobom nieupoważnionym.

§ 3. Technologie wykorzystywane na Stronie internetowej

1. Proces rejestracji, logowania, składania zleceń oraz płatności on-line jest realizowany przez Klienta przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL (standard przesyłania danych w sieci, w którym transmisja jest szyfrowana).

2. Operator Serwisu prowadzi rejestr adresów IP komputerów łączących się ze Stroną internetową. Dane te są wykorzystywane do rozpoznawania skąd pochodzą zlecenia, zapewnienia skutecznego zabezpieczenia strony oraz tworzenia statystyk.

3. Strona internetowa należąca do Operatora Serwisu wykorzystuje pliki „cookies”, w których znajdują się informacje niezbędne do poprawnego funkcjonowania strony oraz do podnoszenia jakości usług. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikacje użytkownika i nie są w nich przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

4. Pliki „cookies” nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu użytkownika. Pliki „cookies” mogą ułatwić poruszanie się po Stronie internetowej poprzez zapamiętywanie preferencji użytkownika.

5. W ustawieniach przeglądarki internetowej można ustawić odmowę na przyjmowanie „cookies”, jednakże pewne funkcje Strony internetowej mogą wymagać akceptacji „cookies”.

§ 4. Zmiany

Operator Serwisu może zmienić niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie. Każdorazowo z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności staje się ona wiążąca w miejsce polityki dotychczasowej i znajduje zastosowanie do wszelkich danych gromadzonych w związku z aktywnością Użytkownika w Serwisie.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszej Polityce Prywatności i Regulaminie podlegają zapisom polskiego Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie sprawy sporne Strony będą próbowały załatwić na drodze polubownej, w przypadku braku porozumienia, sprawy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Wersja 1.0  – obowiązuje od dnia 17.11.2015 r.