Regulamin dla sprzedawców

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Sprzedawców z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora którym jest  Duetto Retail Jeziorska Spółka Komandytowa z siedzibą w Zduńskiej Woli ul. Łódzka 24, NIP 8291750915 REGON 523441819, który jest właścicielem marketplace internetowego ekodemi.pl

2. Korzystanie z ekodemi.pl wymaga dysponowania urządzeniem z dostępem do Internetu, wyposażonym w oprogramowanie służące do przeglądania i korzystania ze stron www, a także z dostępem do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas rejestracji.

3. Prawidłowe funkcjonowanie ekodemi.pl wymaga stosowania okresowych przerw technicznych pozwalających na przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz wprowadzanie zmian i udoskonaleń systemu informatycznego.

2. Rejestracja i logowanie

1. W celu uzyskania statusu Sprzedawcy, firma zwana marką lub dystrybutorem musi zarejestrować się na ekodemi.pl i utworzyć Konto oraz zostać pozytywnie zweryfikowanym przez Administratora. Pozytywna weryfikacja Użytkownika oznacza zawarcie Umowy.

2. Rejestracji dokonuje się poprzez uzupełnienie w elektronicznym formularzu rejestracyjnym dane firmy, numer rachunku bankowego, adresu e-mail oraz hasła. Na wskazany adres e-mail Administrator wysyła wiadomość zawierającą informację o aktywacji Konta.

3. Rejestracja oraz logowanie na ekodemi.pl odbywa się przy wykorzystaniu nazwy (loginu) i hasła.

4. W celu zakończenia rejestracji, Użytkownik musi podać w elektronicznym formularzu rejestracyjnym wymagane dane, w tym:

a) nazwę, pod którą będzie widoczny na ekodemi.pl (tzw. nazwa sklepu – nazwa marki), a która musi być ustalona w sposób zgodny z nazwą firmy lub marki którą reprezentuje. Nazwa ta nie może w szczególności naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich oraz wprowadzać w błąd (w tym co do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, oferowanych Towarów oraz powiązań z innymi podmiotami). b) nazwę (firmę) widniejącą w odpowiednim rejestrze lub ewidencji, adres wraz z kodem pocztowym c) numer NIP, d) imię i nazwisko osoby kontaktowej, g) numer telefonu osoby kontaktowej, h) adres e-mail do kontaktu.

5. Administrator dokonuje weryfikacji Sprzedawcy poprzez porównanie podanych danych z danymi ujawnionymi w rejestrach i ewidencjach lub poprzez szybką wpłatę on-line bądź wpłatę przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym z rachunku należącego do Użytkownika dokonującego Rejestracji kwoty w wysokości 1 złotych. Wpłata zostanie w całości zwrócona Użytkownikowi na rachunek bankowy, z którego została dokonana.

6. Negatywna weryfikacja Sprzedawcy powoduje brak możliwości zakończenia tego procesu, o czym Sprzedawca zostanie poinformowany przez Administratora. W przypadku negatywnej weryfikacji po aktywacji Konta, Administrator może zawiesić świadczenie usług jednocześnie kontaktując się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia wątpliwości. 

7. Pozytywna weryfikacja Sprzedawcy powoduje wysłanie na adres e-mail podany przy rejestracji wiadomości o ukończeniu weryfikacji.

3. Wystawianie produktów do sprzedaży

1. Sprzedawca wystawia Towar poprzez:

a) publikację informacji o Towarze, w tym wskazanie pełnej nazwy Towaru oraz jego dokładnego opisu, b) wskazanie stałej ceny za jedną sztukę (produkt lub zestaw produktów), określonej z góry, przy czym cena Towaru musi być ceną podaną w polskiej walucie w wysokości brutto, c) dodanie zdjęcia Towaru d) wskazanie kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj i przeznaczenie produktu, e) określenie dostępnej ilości Towaru (stanu magazynowego) oraz dostępności Towaru. f) Produkty które sprzedawca wystawia muszą być oryginalne i nowe.

2. Sprzedawca może wystawić Towar przy użyciu: a) Panel Sprzedawcy

3. Sprzedawca wystawia Towar przy użyciu Panelu Sprzedawcy poprzez jego manualne uzupełnienie i jego aktywowanie

4. Sprzedawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści publikowane przez niego na ekodemi.pl, w tym za treść umieszczonej oraz wyświetlanej oferty, w szczególności ma obowiązek aktualizowania swojej oferty, w tym ceny oraz ilości dostępnego – wystawionego do sprzedaży produktu.

5. Sprzedawca oferując Towar zobowiązany jest zadbać, aby:

a) umieszczone dane były w pełni rzetelne i zgodne z wymogami prawa. b) nie doszło do naruszenia praw osób trzecich oraz renomy Administratora, c) formułowane treści nie wprowadzały w błąd innych Użytkowników i dotyczyły wyłącznie wystawianego Produktu. d) W ofertach produktowych zabrania się umieszczania linków do stron zewnętrznych oraz adresów email oraz domen www.

6. Sprzedawca nie może publikować treści, które bezpośrednio lub pośrednio zachęcają do kupienia Towaru poza ekodemi.pl. Sprzedawca nie może również publikować reklam, ogłoszeń i informacji o towarach bądź usługach nieoferowanych na ekodemi.pl.

7. Sprzedawca może oferować wyłącznie produkty nowe i pełnowartościowe, przy czym za takie traktowane są również rzeczy powystawowe

8. Publikując produkt na ekodemi.pl Sprzedawca oświadcza, że czynności te nie naruszają przepisów prawa, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży obejmującej Towar.

9. Administrator ma prawo zmienić kategorię, w jakiej oferowany jest dany produkt bez konieczności poinformowania Sprzedawcy.

10. Zamieszczając Towar Sprzedawca wyraża zgodę na publikację zawartych w niej informacji w celach marketingowych przez ekodemi.pl.

11. Zamieszczając na ekodemi.pl oraz przekazując Administratorowi innymi sposobami materiały, w tym materiały graficzne Sprzedawca oświadcza, że są one wolne od wad fizycznych i prawnych oraz jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, jak również, że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa do tego, aby materiały mogły być udostępniane w celach komercyjnych na ekodemi.pl. Sprzedawca oświadcza również, że udostępnienie oraz opublikowanie przekazywanych materiałów nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich.

12. Sprzedający zobowiązuje się do jak najszybszej obsługi klienta końcowego (nie dłuższej niż 7 dni) od momentu złożenia zamówienia przez kupującego, bycie w kontakcie poprzez kontakt telefoniczny, mailowy.

13. Ekodemi.pl zastrzega sobie prawo do weryfikowania obsługi przez sprzedającego, a przypadku rażących naruszeń godzących w wizerunek marketplace ekodemi.pl może w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę współpracy.

4. Płatności za produkty

1. Każdorazowa transakcja jest realizowana przez szybkie płatności PayPro SA - Przelewy24

2. Przy realizacji każdej transakcji środki ze sprzedaży są przekazywane na subkonto sprzedającego pomniejszone o koszt prowizji platformy marketplace zgodnie z obowiązującym typem konta sprzedawcy.


5. Wypłata zgromadzonych środków ze sprzedaży

1. Każdy ze sprzedawców aby móc dokonywać sprzedaży i przyjmowania płatności elektronicznych, musi posiadać konto submerchanta w systemie Przelewy24. Aby dokonać rejestracji subkonta Przelewy24 submerchant musi wykonać w tym celu rejestrację jako sprzedawca - Opcja rejestracji dostępna jest po pozytywnej weryfikacji w panelu sprzedawcy. Wszystkie rejestracje submerchantów są dodatkowo weryfikowane przez PayPro SA

2. Zgromadzone środki są do dyspozycji na koncie submerchanta (sprzedawcy) w systemie Przelewy24. Wypłaty są ustawiane według uznania danego sprzedawcy w panelu Przelewy24.

6. Prowizja od sprzedaży i rozliczenia

1. Za korzystanie z platformy ekodemi.pl jest naliczana prowizja od każdej transakcji z godnie z posiadanym planem konta

2. Opłata prowizyjna jest naliczana od każdej zrealizowanej sprzedaży

3. Opłata jest pobierana z góry od każdej transakcji, rozliczna systemowo.

4. Za korzystanie z funkcjonalności platformy wystawiana jest faktura vat z pobraną kwotą prowizji od sprzedaży na dane firmy widniejące w Panelu sprzedawcy.

7Obowiązki Sprzedawców związane z Dyrektywą Omnibus

 Unijna Dyrektywa Omnibus zmieniła przepisy dotyczące praw konsumentów. W związku z powyższym, każda zmiana cen oferowanych towarów przez sprzedającego będzie automatycznie oznaczana i monitorowana przez system z określeniem najniższej ceny z ostatnich 30 dni.

8. Ograniczenie, zawieszenie i zakończenie świadczenia usług na skutek wypowiedzenia

 1. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Administratorem zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Sprzedawcę z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie odbywa się jednoetapowo, a okres wypowiedzenia zaczyna bieg po wysłaniu oświadczenia na adres e-mail Administratora albo doręczeniu Administratorowi oświadczenia na piśmie (oświadczenie jest złożone z chwilą, gdy Administrator mógł zapoznać się z jego treścią).
 3. W przypadku naruszenia przez Sprzedawcę niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w tym gdy:

  a) Sprzedawca oferuje do sprzedaży Towary, których sprzedaż jest zabroniona lub

  b) Sprzedawca nie wywiązuje się z zawartych umów sprzedaży

  c) Sprzedawca pobrał lub wykorzystał materiały dostępne na ekodemi.pl bez zgody Administratora

  d) zawieszenia lub skreślenia z bazy REGON. 


9. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez  Administratora, który jednak nie może być krótszy niż 10 dni od momentu  wysłania Użytkownikowi zmienionego Regulaminu pocztą elektroniczną na adres  e-mail podany przy rejestracji.
 2. Użytkownik po zalogowaniu do ekodemi.pl zostaje powiadomiony o zmianie Regulaminu i terminie, od którego będzie obowiązywał. Sprzedający ma wówczas  możliwość zaakceptowania nowych warunków Regulaminu. Odmowa akceptacji  jest równoznaczna z odstąpieniem od umowy pomiędzy ekodemi.pl a sprzedającym.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie  zastosowanie ma Regulamin ekodemi.pl obowiązujący Sprzedawców.

Regulamin obowiązuje od dnia 02.06.2024